LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu Bộ môn Lí luận chính trị

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:07
  • Written by Super User
  1. Khái quát lịch sử phát triển Bộ môn

     Gắn liền với quá trình hơn 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, Bộ môn Lí luận chính trị được thành lập ngay từ năm 1959 với tên gọi ban đầu là Tổ Chính trị. Tổ được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học  Mác - Lênin, cụ thể: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và một số môn học khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, do có sự thay đổi về nội dung, chương trình giảng dạy các môn Lí luận Mác - Lênin Bộ môn Chính trị đổi tên thành Bộ môn Lí luận chính trị vào năm 2009.

      Là đơn vị thuộc Trường, Bộ môn Lí luận chính trị hiện có 8 giảng viên và 1 lao động hợp đồng, trong đó, 06 giảng viên có trình độ thạc sỹ, 03 giảng viên có trình độ đại học, ngoài ra còn có 2 giảng viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy tại Bộ môn.  Đội ngũ giảng viên của bộ môn được đào tạo chính quy, thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ; có trách nhiệm nghề nghiệp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu giảng dạy các môn Lí luận chính trị. Nhiệm vụ của Bộ môn Lí luận chính trị là tham gia giảng dạy các học phần Lí luận chính trị và các học phần Pháp luật đại cương, Xã hội học, Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức. Trongquá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên của Bộ môn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học.

      Cùng với công tác giảng dạy, giảng viên của Bộ môn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Từ năm 2015 cho đến nay, đã có hàng chục bài báo đăng trên Tập san thông tin khoa học của Nhà trường và các tạp chí có chỉ số khoa học, tham gia viết sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ giảng dạy, thực hiện thành công nhiều đề tài cấp cơ sở.

      Bên cạnh đó, song song với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giảng viên của Bộ môn còn tham gia vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó góp phần hình thành thế giới quan khoa học, đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

     Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, với đội ngũ giảng viên có trình độ, sức trẻ và sự tâm huyết, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên, Bộ môn tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

      Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn Lí luận chính trị, Pháp luật; Giảng dạy các khóa học trong Trường nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Bộ môn.

Nhiệm vụ

       - Thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức hoạt động của trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

      - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan đến Bộ môn. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

     - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

     - Tổ chức phát triển các chuyên đề bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách giáo khoa và đào tạo lại đội ngũ giáo viên theo quy định.

     - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

     - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Bộ môn.

     - Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong bộ môn theo quy định của nhà trường.

     - Quản lí giảng viên và học sinh, sinh viên thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

     - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ làm việc của giảng viên; thực hiện quy chế đào tạo của học sinh, sinh viên và học viên thuộc bộ môn quản lí.

     - Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do bộ môn quản lí.

     - Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  1. Cơ cấu tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kim Hồng

1977

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

2

Nguyễn Văn Lợi

1966

Thạc sĩ

Phó Trưởng Bộ môn

3

Phí Đức Thắng

1977

Cử nhân

Giảng viên

4

Nguyễn Thị Loan

1979

Cử nhân

Giảng viên

5

Phí Thị Nga

1983

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Lan Anh

1984

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Huệ

1985

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Ngô Lan Hương

1986

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Vũ Thị Thắm

1985

Cử nhân

Giáo viên hợp đồng

 

  1. Thành tích đạt được

    Với những đóng góp vào thành tích chung của Nhà trường, Bộ môn đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008; Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013 - 2014; Từ 2009-2021, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

  1. Mục tiêu trong những năm tới

    Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Phấn đấu đưa Bộ môn Lí luận chính trị trở thành đơn vị giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, nắm bắt và triển khai được định hướng đổi mới ở giáo dục phổ thông. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 Ths Nguyễn Thị Kim Hồng- Trưởng Bộ môn LLCT

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn