Lịch công tác tuần

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- 14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm.
- 14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Trần Thị Nụ.
- 8h00: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Dũng PTP Tổ chức – Hành chính tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Giao ban công tác Tháng 2/2023. Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 8h00: Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ Tháng 02/2023.
- 14h00: Họp đơn vị Tháng 2/2023.
-- Lãnh đạo trực tuần 1: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Giới thiệu Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

  • Published: Friday, 04 November 2022 01:15
  • Written by Nguyễn Thùy Sông

     1. Khái quát lịch sử phát triển

     So với lịch sử trên 60 năm thành lập và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng là một trong những đơn vị non trẻ song đã góp một phần công sức cho những bước tiến của Trường.

     Tiền thân của Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng là Ban Thanh tra giáo dục, được thành lập ngày 10/8/2006, có chức năng thanh tra nội bộ nhà trường, đảm bảo mọi hoạt động của Trường được thực hiện theo đúng pháp luật. Đến tháng 01/2008, Ban Thanh tra giáo dục được bổ sung chức năng Đảm bảo chất lượng đào tạo, nhằm nghiên cứu, tư vấn và kiểm soát các điều kiện đảm bảo, phát triển chất lượng đào tạo; tiếp cận các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo trong nước và quốc tế. Ban đổi tên thành Ban Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

     Cùng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Trường, tháng 11/2013, Phòng Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập, thay thế cho Ban Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng đào tạo. Phòng đảm nhiệm hai chức năng: thanh tra nội bộ và kiểm định (đảm bảo) chất lượng, với các nhiệm vụ được quy định chi tiết.

     Tháng 12/2015, chức năng của Phòng được chia tách về 2 đơn vị mới: Phòng Thanh tra; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

     Ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND  quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, theo đó Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Thanh tra với Bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

     2. Chức năng, nhiệm vụ

     Quyết định số 08/QĐ-CĐSP ngày 22/01/2022 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, trong đó Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ sau:

     2.1. Chức năng

     Tham mưu, thực hiện công tác thanh tra nội bộ; công tác pháp chế và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

     2.2. Nhiệm vụ

     a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ thường kì và đột xuất; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

     b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện: chính sách, pháp luật về giáo dục; mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo; các quy chế tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, quy chế thi; các quy định về giáo trình, sách giáo khoa, bài giảng; hoạt động giảng dạy, học tập, bồi dưỡng của giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên; chế độ làm việc của viên chức, nhân viên hành chính trong Trường; kết quả học tập, rèn luyện của người học; điều kiện công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ.

     c) Kiểm tra điều kiện phục vụ dạy học; đề xuất kịp thời với Lãnh đạo trường và các đơn vị liên quan khắc phục, hoàn thiện điều kiện dạy học.

     d) Phối hợp với các khoa, phòng, trường trực thuộc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch hằng năm của Trường và các kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo trường. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

     đ) Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục trong Nhà trường.

     e) Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật mới và đề xuất biện pháp vận dụng thực hiện; hệ thống hóa, mã hóa danh mục văn bản pháp luật về giáo dục, đào tạo; tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến giáo dục, đào tạo.

     f) Xác minh tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ học tập của học sinh, sinh viên, học viên, soạn thảo công văn phúc đáp các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

     g) Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng dài hạn, từng năm học phù hợp với lộ trình xây dựng và phát triển Nhà trường; xây dựng quy trình, phương án đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong Trường theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

     h) Tổ chức xây dựng hệ thống văn bản và đánh giá việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

     i) Tham mưu thành lập các Hội đồng tự đánh giá; thu thập, xử lí thông tin, viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo và chương trình đào tạo; báo cáo kiểm định chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường; tham mưu các điều kiện cần thiết cho đánh giá ngoài và lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng để đánh giá ngoài.

     k) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra; pháp chế; phòng, chống tham nhũng và công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.

     l) Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

     m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     3. Tổ chức nhân sự

     Quá trình thành lập và phát triển Ban (trước đây), Phòng (hiện nay) có từ 4 đến 5 viên chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Do yêu cầu công tác cán bộ của Trường và nhu cầu cá nhân, nguồn nhân lực của đơn vị có sự luân chuyển. Từ ngày thành lập Ban Thanh tra giáo dục đến nay, tổng số nhân lực đã từng trải qua và đang công tác tại đơn vị là 17 người, trong đó chủ yếu là viên chức kiêm nhiệm giảng viên. Hiện nay số lượng viên chức biên chế trong phòng là 8 biên chế và 01 HĐLĐ, trong đó có 7 đồng chí làm nhiệm vụ kiêm nhiệm giảng dạy

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

1             

Bùi Văn Năm

1962

Trưởng phòng

2             

Nguyễn Thế Phương

1969

Phó trưởng phòng

3             

Bùi Ngọc Lâm

1976

Phó trưởng phòng

4             

Phạm Văn Quảng

1981

Viên chức

5             

Nguyễn Thị Nhuần

1982

Viên chức

6             

Phạm Thành Khánh

1983

Viên chức

7             

Trần Minh Hiếu

1984

Trưởng bộ phận ĐBCL

8             

Đoàn Thị Hiệp

1978

Viên chức

9             

Cao Thị Hường

1990

LĐHĐ

Đồng chí Trần Thị Nụ - Phó Hiệu trưởng cùng Chi bộ Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, tại Đại hội chi bộ, nhiệm kì 2022 - 2025

     4. Thành tích đạt được trong những năm qua

     Từ ngày thành lập đến nay, các thành viên của đơn vị đều là những viên chức gương mẫu, nhiệt tình, tích cực trong công việc, không ngại khó, ngại khổ; luôn phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Tập thể và 100% viên chức của đơn vị liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hằng năm. Mỗi năm có 01 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đã có 02 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 04 đồng chí được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 02 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 05 đồng chí được Hiệu trưởng tặng Giấy khen… Tập thể hai lần được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

     Năm học 2019 – 2020, Phòng vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen.

     5. Mục tiêu trong những năm tới

     Toàn thể viên chức Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng quyết tâm giữ vững đạo đức, phong cách nhà giáo; công tâm, chính trực trong mọi việc làm; sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của Phòng, góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường. Phấn đấu hoàn thành tôt các nhiệm vụ kiêm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thạc sĩ Bùi Văn Năm

Trưởng Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn