LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu Phòng Đào tạo

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:12
  • Written by Super User

 1. Khái quát lịch sử phát triển

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, tiền thân là Tổ giáo vụ được hình thành cùng lịch sử phát triển của Trường. Từ năm 1997 đến nay, cùng với sự sáp nhập của các trường Sư phạm trên địa bàn tỉnh, Phòng Đào tạo hiện nay là sự hợp nhất của Phòng Đào tạo các đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Trường Trung cấp Sư phạm 12+2, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non.

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

     Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, hình thức chính quy, vừa làm, vừa học do Trường cấp bằng. Đầu mối xây dựng, quản lý kế hoạch, chương trình đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo mới trong Trường.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

      1) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Trường với các các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng;

      2) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đồng bộ hệ đào tạo cao đẳng. trung cấp chuyên nghiệp (chính quy, vừa làm vừa học do nhà trường cấp bằng);

     3) Tổ chức nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, cơ cấu kiến thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo và theo hướng liên thông, hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu, phát triển các ngành học mới, xây dựng chương trình đào tạo mới;

     4) Chủ trì hướng dẫn các khoa, bộ môn xây dựng và phát triển các ngành đào tạo mới, các chương trình đào tạo mới;

     5) Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ở các bậc học và đào tạo lại đội ngũ giáo viên;

     6) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo;

     7) Đầu mối quản lý công tác xây dựng và phát triển học liệu; trực tiếp quản lý Thư viện Trường;

     8) Chủ trì công tác thẩm định giáo trình và các học liệu phục vụ công tác đào tạo của Trường;

     9) Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo của các hệ đào tạo do Trường cấp bằng;

     10) Phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá tính phù hợp của kết quả đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động làm cơ sở cho đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo;

     11) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng về quy mô, cơ cấu đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo; xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo do Trường cấp bằng;

     12) Tham gia ủy viên Hội đồng và các ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường;

     13) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện đồng bộ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần. Thông báo nhiệm vụ giảng dạy của các hệ đào tạo đến các Bộ môn thông qua Khoa (nếu có);

     14) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên; chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên, học viên;

     15) Đề xuất và tổ chức công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm, thực tế phổ thông, tham quan, ngoại khóa theo chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên, học viên;

     16) Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục cấp chứng chỉ, cấp bằng tốt nghiệp đối với hệ bồi dưỡng, đào tạo của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của sinh viên, học viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu;

      17) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đào tạo, tuyển sinh, thực tập;

     18) Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp, lưu trữ điểm thi học phần của các hệ đào tạo thuộc Phòng quản lý. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường;

      19) Đầu mối phát động phong trào giáo viên dạy giỏi, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi làm cơ sở cho bình xét các danh hiệu thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trong Trường;

      20) Kiểm tra, phối hợp thẩm định và xác nhận số giờ giảng vượt định mức của giáo viên trong Trường;

     21) Đầu mối quản lí việc tư vấn, hướng dẫn học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập riêng trên cơ sở lựa chọn các học phần được nhà trường tổ chức giảng dạy từng học kì, theo chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn cho sinh viên phấn đấu để hoàn thành khối lượng học tập đã đăng kí;

      22) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo của sinh viên. Tổ chức học lại, học bù cho sinh viên;

     23) Đầu mối đề xuất trình Hiệu trưởng xét: chuyển đi, chuyển đến, xét lên lớp, dừng học, tiếp tục học, thôi học cho sinh viên hệ chính quy và các hệ đào tạo khác của Trường;

     24) Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do phòng quản lý;

     25) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các hợp đồng liên kết đào tạo (các hệ do Trường cấp bằng);

    26) Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành;

     27) Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường;

     28) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

     Phòng Đào tạo hiện có 01 Trưởng phòng; 01 Phó trưởng phòng; 03 bộ phận trực thuộc: bộ phận Chương trình và Kế hoạch đào tạo; bộ phận Nghiệp vụ và Quản lý văn bằng chứng chỉ; bộ phận Thư viện.

     Tổ chức Đảng, Đoàn thể: 01 Chi bộ đảng, 01 tổ chức Công đoàn bộ phận.

     Đội ngũ nhân lực Phòng Đào tạo:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

1968

Trưởng phòng

2

Lê Sĩ Khôi

1961

Phó Trưởng phòng

3

Trần Văn Sáng

1964

Viên chức hành chính

4

Phạm Xuân Tùng

1967

Giảng viên kiêm nhiệm

5

Lương Thị Thu Hà

1974

Giảng viên kiêm nhiệm

6

Lê Thị  Kim Phụng

1974

Viên chức thư viện

7

Vũ Quốc Cường

1976

Giảng viên kiêm nhiệm

8

Phạm Đình  Khôi

1979

Viên chức thư viện

9

Nguyễn Thắng Đường

1980

Trưởng bộ phận Chương trình và Kế hoạch đào tạo

10

Bùi Quang Thọ

1983

Giảng viên kiêm nhiệm

11

Lê Thị Tú Anh

1985

Phụ trách bộ phận Nghiệp vụ và Quản lý văn bằng, chứng chỉ

12

Nguyễn Thị Hằng

1985

Trưởng bộ phận Thư viện

13

Lương Thị Xoa

1985

Lao động hợp đồng

14

Lê Thị  Phương

1986

Viên chức thư viện

15

Đào Sinh Phú

1991

Lao động hợp đồng

                                                                     

Viên chức Phòng Đào tạo

4. Thành tích đạt được trong những năm gần đây

      Danh hiệu thi đua:

      Năm học 2017 - 2018: Tập thể lao động tiên tiến.

      Năm học 2018 - 2019: Tập thể lao động tiên tiến.

      Năm học 2019 - 2020: Tập thể lao động tiên tiến.

      Hình thức khen thưởng:

      Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình năm 2018, 2019, 2020.

      Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình năm học 2018 – 2019.

5. Mục tiêu trong những năm tới

     Tập trung vào công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, trình độ, bậc học bằng nhiều hình thức, theo nhu cầu xã hội và phù hợp với tình hình của tỉnh cũng như điều kiện thực tế của Nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh hệ chính quy, trước mắt là sinh viên ngành Giáo dục mầm non và các ngành ngoài sư phạm.

     Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học một cách hiệu quả. Đẩy mạnh hình thức dạy học từ xa và dạy học trực tuyến. Tăng thực hành, giảm lý thuyết, coi trọng việc dạy nghề cho HSSV, học viên. Vận dụng quan điểm, chương trình giáo dục phổ thông mới vào đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng phòng Đào tạo

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn