LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2 (Ngày 23/5/2022)

- 8h00: Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Tỉnh thực hiện năm 2021. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về việc duyệt công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Thành phần: Đ/c Tâm PHT - Đại diện Lãnh đạo trường; Đoàn làm việc của Tỉnh đoàn Thái Bình; BCH Đoàn trường. Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 3 (Ngày 24/05/2022)

- 7h30: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Hằng TP Quản lý ĐT&NCKH, đ/c Hà Phó TP Quản lý ĐT&NCKH tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.

Thứ 4 (Ngày 25/5/2022)

- 8h45: Đ/c Yến Q.HT dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thái Bình. Địa điểm: Hội trường D, Trường Đại học Thái Bình.

Thứ 5 (Ngày 26/5/2022)

- 8h00: Họp Ban xây dựng Đề án vị trí việc làm. Thành phần: Theo QĐ số 100/QĐ-CĐSP ngày 22/4/2022. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Hội nghị chuyên môn. Đ/c Tâm PHT chủ trì. Thành phần: Đại diện LĐT; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường (trừ Trường MN Hoa Hồng); Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đ/c Đường, Tú Anh (Phòng Quản lý ĐT&NCKH). Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.
- 16h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, trình độ CĐ, Khóa 2019-2022. Thành phần: Theo Quyết định. Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà A6.

Thứ 6 (Ngày 27/5/2022)

- 7h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022-2024. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 8h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 13h00: Đại hội Đoàn trường (Phiên thứ Nhất). Thành phần: Theo Giấy mời. Địa điểm: Giảng đường 1.
- 14h00: Họp BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Địa điểm: Phòng họp số 1.

BÀI VIẾT MỚI

Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 09:16
  • Written by Super User

    1. Khái quát lịch sử phát triển

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập từ tháng 12 năm 2015 theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Bình.

    2. Chức năng, nhiệm vụ

    2.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường; thực hiện các dịch vụ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho các tổ chức có nhu cầu khi có đủ điều kiện và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

    2.2. Nhiệm vụ

   2.2.1. Công tác Khảo thí

   1) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp và làm việc của Trường với các tổ chức, đơn vị liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; dự thảo thông báo kết luận của Hiệu trưởng về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Hiệu trưởng.

   2) Xây dựng để trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí.

   3) Hướng dẫn, theo dõi và giám sát hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh viên của giảng viên và các khoa, tổ bộ môn thuộc trường.

   4) Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn tạo lập, thẩm định, cập nhật bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi đề thi của các chương trình đào tạo trong Trường.

   5) Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, các khoa đề xuất danh sách các hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi trong Trường.

   6) Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng chức năng và các đơn vị có liên quan tổ chức, điều hành việc thực hiện công tác coi thi kết thúc học phần theo kế hoạch của Trường.

   7) Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng chức năng và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của học sinh, sinh viên theo quy định.

   8) Tổ chức thực hiện đúng quy định, quy trình nghiệp vụ coi thi, làm phách, khớp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê kết quả học tập của người học.

   9) Cung cấp các số liệu thống kê về kết quả học tập của người học cho các đơn vị có liên quan trong Trường.

   10) Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định hiện hành.

  11) Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập.

   2.2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng

   1) Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

   2) Hướng dẫn thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Trường.

   3) Xây dựng kế hoạch đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trình Hiệu trưởng phê duyệt.

   4) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo; chương trình đào tạo.

   5) Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục như: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh, sinh viên, người học, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường.

   6) Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng; giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng trong Trường.

   7) Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo chất lượng của Trường.

   2.2.3. Các nhiệm vụ khác

   1) Thực hiện việc thống kê, báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

   2) Quản lý viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

   3) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

   4) Tham gia thực hiện các dịch vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cho các cơ sở đào tạo và các tổ chức khác khi đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu trưởng.

   5) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

   3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

   Tính đến tháng 8 năm 2021, Phòng có 05 cán bộ, trong đó: 01 Phó trưởng phòng phụ trách; 01 Phó trưởng phòng; 01 Trưởng Bộ phận Đảm bảo chất lượng và 02 chuyên viên.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Bùi Ngọc Lâm

1976

Tiến sĩ

Phó Trưởng phòng phụ trách

2

Phạm Thành Khánh

1983

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

3

Trần Minh Hiếu

1984

Thạc sĩ

Trưởng Bộ phận ĐBCL

4

Phạm Văn Quảng

1981

Cử nhân

Nhân viên

5

Cao Thị Hường

1990

Thạc sĩ

Nhân viên

    4. Thành tích nổi bật

   Trong những năm qua, Phòng đã có nhiều nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nhiều năm được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện hiệm vụ năm học.

   Hằng năm, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các cá nhân trong Phòng còn tích cực thực hiện vượt định mức số giờ nghiên cứu khoa học qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp phòng, cấp trường, cấp tỉnh, cấp bộ.

    5. Mục tiêu trong những năm tới

    - Tiếp tục thực hiện tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

   - Tăng cường thực hiện các hoạt động về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và tham mưu với Hiệu trưởng ban hành các văn bản về công tác khảo thí của Trường.

Tiến sĩ Bùi Ngọc Lâm

Phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn