Lịch công tác tuần

- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Thị Yến.
- 14h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Nguyễn Hữu Tâm.
- 14h00: Họp Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Trần Thị Nụ.
- 8h00: Họp Lãnh đạo trường (mời đ/c Dũng PTP Tổ chức – Hành chính tham gia). Địa điểm: Phòng họp số 1.
- 14h00: Giao ban công tác Tháng 2/2023. Thành phần: Lãnh đạo trường; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc trường; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp số 1.
- Lãnh đạo trực: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.
- 8h00: Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ Tháng 02/2023.
- 14h00: Họp đơn vị Tháng 2/2023.
-- Lãnh đạo trực tuần 1: Đ/c Hoàng Văn Thiệp.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021

  • Published: Tuesday, 12 May 2020 10:11
  • Written by Super User

UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 147/KH-CĐSP

Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2020


KẾ HOẠCH

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021

    Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CĐSP ngày 16/02/2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Quyết định số 26/QĐ-CĐSP ngày 18/01/2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; tình hình thực tiễn hoạt động khoa học và công nghệ của Trường trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021, cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

     Nghiên cứu khoa học (NCKH) phải xuất phát từ thực tiễn, phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác quản lí và các lĩnh vực công tác khác của nhà trường; tập trung nghiên cứu những vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên (CBGV), những định hướng phát triển lớn của nhà trường trong hiện tại và tương lai... Đẩy mạnh hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên, sinh viên (SV). Từng bước mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học và đào tạo.

     2. Yêu cầu

     Mỗi cán bộ, giảng viên, cá nhân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực sáng tạo trong công việc và hoàn thành nhiệm vụ NCKH được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm.

     II. NỘI DUNG

     Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 cần tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

    - Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; chú trọng rèn kỹ năng, phát triển năng lực người học và giáo dục giá trị nghề nghiệp. Nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chương trình và kế hoạch đào tạo cho phù hợp với thực tiễn.

     - Nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: thay sách, tích hợp liên môn/liên ngành, nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, đổi mới kiểm tra và đánh giá người học...

    - Nghiên cứu rà soát, đánh giá, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non hiện hành (thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BGDĐT ngày 21/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng, ban hành Chương trình giáo dục mầm non sau năm 2020).

     - Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở; bồi dưỡng các chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.

     - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, cách thức quản lý, các nhiệm vụ trọng tâm, hướng phát triển, thay đổi của các tổ chức bộ máy mới thuộc trường; đề xuất các giải pháp đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi đó; nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm và phát triển các dịch vụ giáo dục phù hợp chức năng nhiệm vụ của trường đáp ứng nhu cầu xã hội và giải quyết nhu cầu công việc của viên chức.

     - Nghiên cứu ứng dụng kết quả NCKH và chuyển giao công nghệ (nhất là công nghệ 4.0; dạy học trực tuyến).   

     - Đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện đề tài/đề án KHCN được tỉnh, các cấp phê duyệt.

    - Viết bài đăng trên các tạp chí khoa học, hội thảo, kỉ yếu khoa học và tập san Thông tin khoa học; không ngừng nâng cao chất lượng tập san Thông tin khoa học của Trường…

    - Tăng cường năng lực quản lí hoạt động NCKH; tìm đối tác mở rộng hợp tác quốc tế về NCKH.

    - Quan tâm, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo và NCKH của sinh viên; kịp thời khuyến khích, khen thưởng sinh viên có công trình khoa học sáng tạo...

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Tiến trình triển khai

Stt

Nội dung

Đơn vị thực hiện/phối hợp

Thời gian

1

Tư vấn/đề xuất nội dung, tư vấn về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường

Lãnh đạo Trường và HĐKH&ĐT

Tháng 5/2020

2

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định và biểu mẫu về hoạt động NCKH

Phòng NCKH và HTQT

Từ 5/2020 đến 6/2020

3

Xây dựng, thảo luận, thống nhất phê duyệt kế hoạch hoạt động NCKH & CN năm 2021

Lãnh đạo trường, Phòng NCKH và HTQT, các khoa, phòng, đơn vị, cá nhân  có liên quan

Từ 5/2020 đến 6/2020

 

4

Triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021

Từ 6/2020 đến 6/2021

a. Các đơn vị/cá nhân đề xuất, đăng kí đề án/đề tài, nội dung NCKH các cấp năm 2021; cụ thể:

-  Đề án/đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ/tỉnh, ngành;

- Đề án/đề tài, nội dung NCKH và CN cấp trường, cấp khoa, phòng và đơn vị trực thuộc (cấp đơn vị)

Tháng 7/2020  

b. Thẩm định, phê duyệt thuyết minh/đề cương nội dung NCKH & CN năm 2021:

- Đề tài NCKH;

- Đề án KH&ĐT;

- Chuyên đề BD;

- Sáng kiến/sáng chế;, …

- Cấp đơn vị trước 15/8/2020;

- Cấp trường:

+ Sơ duyệt tại đơn vị: trước 15/8/2020

+ Thẩm định ở cấp trường trước 30/8/2020

c. Thực hiện các đề án/đề tài, nội dung NCKH các cấp đã được phê duyệt

Từ 8/2020 đến 5/2021

d. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài/nội dung NCKH đã được phê duyệt

Định kì hàng tháng

e. Nghiệm thu đề tài, sáng chế/sáng kiến và các sản phẩm KH khác

- Cấp khoa, phòng và đơn vị trực thuộc;

- Cấp trường

Tháng 5/2021

f. Phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài/đề án, giải pháp, nội dung NCKH đã được nghiệm thu vào thực tiễn, công bố kết quả nghiên cứu trên Tập san TTKH và  website của Trường.

Phòng NCKH và HTQT phối hợp với các đơn vị có liên quan

Theo đề xuất của  đơn vị & cá nhân

5

Xuất bản tập san Thông tin khoa học: 1 số/năm

Lãnh đạo trường, Ban chỉ đạo, Ban biên tập, Ban kỹ thuật xuất bản.

Từ 9/2020 đến 4/2021

6

Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2021

Phòng NCKH và HTQT phối hợp với các đơn vị liên quan

Tháng 12/2021

 

7

Bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học cho CBGV và SV

Phòng NCKH và HTQT, Phòng TC - HC và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Bố trí thời gian thích hợp

a. Tổ chức hội thi/hội thảo khoa học; mời các chuyên gia khoa học ngoài trường

-  Lựa chọn nội dung;

-  Xây dựng chương trình;

- Mời chuyên gia khoa học.

b. Tìm kiếm các chương trình, bồi dưỡng giảng viên tại cơ sở đào tạo nước ngoài.

Phòng NCKH và HTQT, Phòng TC - HC và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thường xuyên

8

Cập nhật các văn bản, quy định của nhà nước về NCKH và HTQT.

Phòng NCKH và HTQT.

Thường xuyên

9

Tổ chức hoạt động sáng tạo và NCKH cho SV

Phòng NCKH và HTQT phối hợp với các khoa, phòng, bộ môn.

Theo kế hoạch năm học

10

Thẩm định, phê duyệt dự án/đề án

Lãnh đạo trường; trưởng đơn vị và cá nhân liên quan

Theo đề xuất của các đơn vị 

11

Tìm kiếm các nguồn kinh phí, đầu tư cho hoạt động NCKH; mở rộng liên kết, hợp tác NCKH trong và ngoài trường.

Phòng NCKH và HTQT, các đơn vị, cá nhân liên quan

Thường xuyên

   2. Giải pháp

   2.1. Tiếp tục nâng cao năng lực NCKH cho CBGV, SV

   - Tổ chức hội thảo khoa học;

   - Tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin khoa học;

   - Khuyến khích CBGV, SV viết bài đăng tập san Thông tin khoa học và các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế;

  - Khuyến khích CBGV, SV tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ IX, năm 2020 - 2021.

   2.2. Tăng cường các hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo

   - Tìm kiếm các chương trình đào tạo/bồi dưỡng đưa giảng viên đi bồi dưỡng/học tập ở các cơ sở đào tạo nước ngoài;

   - Tích cực tìm đối tác, đàm phán, ký kết và tổ chức biên bản hợp tác quốc tế về khoa học và đào tạo.

  2.3. Đẩy mạnh các hoạt động quản lí NCKH

   - Có kế hoạch, phân công, phân cấp và hợp tác quản lí NCKH giữa các đơn vị;

   - Tiếp tục bổ sung, cập nhật kịp thời các văn bản qui định về NCKH;

   - Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, thẩm định, hợp tác trong nghiên cứu và quản lí khoa học, …

  2.4. Có kế hoạch, phân bổ hợp lí, công khai các nguồn lực tài chính đầu tư cho hoạt động NCKH của trường trong năm.

  2.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ NCKH; có chế độ phù hợp và khen thưởng kịp thời cho đề tài/sản phẩm khoa học sáng tạo có giá trị thực tiễn cao.      

  Trên đây là Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trường;

- Hội đồng KH&ĐT Trường;

- Các đơn vị thuộc trường;

- Lưu: VT, NCKH./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  Nguyễn Hữu Tâm

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3 83 11 44    *    Fax: (0227) 3 83 00 40

Email: cdsptb@gmail.com    *    Website: www.cdsptb.edu.vn